Điều chuyển tài sản cố định cho chi nhánh có phải xuất hóa đơn không?

Đối với doanh nghiệp và nhà nước thì hóa đơn có vai trò vô cùng to lớn. Mỗi sự kiện giao dịch, một nghiệp vụ phát sinh sẽ được hóa đơn, chứng từ ghi lại nội dung đó. Xoay quanh các vấn đề liên quan đến hóa đơn thường có nhiều câu hỏi như hóa đơn điện tử có cần bảng kê không, cách viết hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào, làm thế nào để tra cứu hóa đơn,… Trong trường hợp điều chuyển tài sản cố định từ chi nhánh này qua chi nhánh khác thì câu hỏi mà kế toán thắc mắc đó là có cần xuất hóa đơn hay không? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi trên.

1. Điều chuyển tài sản cố định giữa các chi nhánh hạch toán độc lập

Căn cứ Tiết b.2, Khoản 2.15, Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc điều chuyển TSCĐ giữa các chi nhánh hạch toán độc lập:

TSCĐ được điều chuyển giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn GTGT.

Như vậy, khi điều chuyển tài sản cố định giữa các chi nhánh hạch toán độc lập thì cần phải xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế bởi các đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập giống việc mua bán giữa các công ty độc lập khác nhau.

hóa đơn

2. Điều chuyển tài sản cố định giữa tổng công ty và các chi nhánh

Quy định về việc điều chuyển tài sản cố định được nêu rõ tại Khoản 6, Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì cần xuất hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT .

Ngoài ra, căn cứ theo Tiết a, b Khoản 7, Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, doanh nghiệp cũng không cần xuất hóa đơn khi:

– Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn cần có: Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

– Điều chuyển tài sản giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Tài sản điều chuyển giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; Tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

 Kỹ năng lập báo cáo tài chính đối với kế toán mới vào nghề 

Vấn đề kê khai thuế, nộp thuế đối với DN mới thành lập

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.

Từ đó, có thể đưa ra kết luận rằng, khi điều chuyển TSCĐ giữa tổng công ty và các chi nhánh thì chỉ cần có lệnh điều chuyển tài sản, cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế và không phải xuất hóa đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *